Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 mới nhất áp dụng năm 2022

Bài viết giới thiệu toàn văn và link tải các Bộ luật dân sự theo các thời kỳ. Quan trọng nhất là giới thiệu toàn văn và link tải về Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 – Bộ luật dân sự 2022 hiện đang áp dụng.

Tham khảo các Bộ luật dân sự cũ hơn (Đã hết hiệu lực thi hành) theo các link dẫn dưới đây:

  • Bộ luật dân sự 1995
  • Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 năm 2005

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

 

Luật sư dân sự tư vấn pháp luật dân sự uy tín qua điện thoại:  0904769186

1. Tóm tắt Bộ luật dân sự 2022 mới nhất đang được áp dụng: